POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I ÚS DE COOKIES.

 

1. Dret d'informació

Construccions Mecanicas Solpey S.L., (d'ara endavant, SOLPEY) amb domicili social en Carrer d'Enric Granados, 38, 08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona; NIF: B08518276, garanteix als usuaris d'Internet que accedeixin al WEBSITE (d'ara endavant, Usuaris o, en singular, Usuari) que les dades que facilitin a través d'aquest WEBSITE seran tractats en estricte compliment dels establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i la seva normativa de desenvolupament.

A tal fi, ha redactat la present Política de Privadesa, en la qual s'informa els usuaris sobre el procediment seguit per SOLPEY per recaptar les seves dades de caràcter personal i els usos als quals seran destinats.

2. Dades que recaptem

SOLPEY obté les dades personals dels Usuaris a través dels següents mitjans:

1. Prestació i facturació dels serveis.

2. La notificació dels acords promocionals que hagi subscrit SOLPEY amb empreses col·laboradores per oferir als Usuaris del WEBSITE determinats productes i serveis similars a aquells que ja hagin contractat amb SOLPEY en condicions atractives.

 3. Respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que pugui realitzar.

4. Permetre l'accés a les opcions que requereixin registre, en aquest cas l'Usuari haurà d'atendre a les condicions particulars que s'estableixin.

Les seves dades personals, excepte aquells que com a Usuari posi a la disposició d'altres Usuaris del WEBSITE, en cap cas, seran facilitats a tercers i si en un futur SOLPEY desitgés utilitzar-los per a finalitats diferents dels referits, l'informarem d'aquestes noves finalitats i sol·licitarem el seu consentiment.

Certs serveis prestats en el WEBSITE poden contenir condicions d'ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, és important que l'Usuari tingui present els següents advertiments.

La informació que faciliti l'Usuari a través del WEBSITE de forma totalment voluntària a través d'algun dels serveis oferts en el WEBSITE, l'Usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les Condicions Generals d'Accés i Ús del WEBSITE i les condicions d'ús particulars que si escau, s'estableixin per a serveis habilitats a través del WEBSITE, que permeten a SOLPEY tractar aquesta informació sobre l'Usuari.

3. Ús de les dades personals

SOLPEY comunica als Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran incorporats a un fitxer titularitat de SOLPEY degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent emprats amb el propòsit de:

1. Registre com a Usuari del WEBSITE.

2. Informació de perfil presencial.

3. Ús del WEBSITE i serveis oferts a través del mateix (blog, informació que es comparteix amb altres Usuaris).

4. Cookies.

4. Compartir informació amb tercers

SOLPEY, no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers, excepte aquells que els mateixos Usuaris posin a la disposició d'altres Usuari del WEBSITE.

L'ús de les funcions habilitades a través del WEBSITE que permeti la distribució de continguts i la interacció amb altres Usuaris pot implicar que es mostrin part de les dades dels Usuaris fos del WEBSITE. Així quan l'Usuari publica continguts en un grup obert, tals continguts i les dades personals vinculades als mateixos poden aparèixer en els resultats de motors de cerca. És important que l'Usuari sigui conscient que la retirada de tals continguts per SOLPEY a sol·licitud de l'Usuari no impedirà la seva rèplica en altres llocs web, sobre els quals SOLPEY no té cap control.

5. Consentiment de l'Usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics habilitats per SOLPEY en el WEBSITE o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l'Usuari a través del WEBSITE, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L'acceptació de l'Usuari perquè les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides a l'apartat “Uso de les dades personals”, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a SOLPEY són veraces i es fa responsable de comunicar a SOLPEY qualsevol modificació dels mateixos.

6. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la LOPD.

Podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escanejo de D.N.I. dirigint-se a SOLPEY, Carrer d'Enric Granados, 38, 08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona o bé a la següent adreça de correu electrònic: solpey@solpey.cat.

Al moment en què l'Usuari exerceixi tals drets, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s'integrin en el seu perfil seran cancel·lats. No obstant això, l'anterior, és important que l'Usuari tingui en compte que la informació que hagi compartit amb Usuaris podrà seguir visible. SOLPEY s'exonera de tota responsabilitat en relació amb l'eliminació d'aquesta informació que ja forma part dels comptes i perfils d'altres Usuaris. SOLPEY no controla el sistema de renovació dels mecanismes de cerca, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per SOLPEY. Així mateix, en cas que l'Usuari exerceixi el dret de cancel·lació sobre les dades necessàries perquè SOLPEY pugui prestar els serveis del WEBSITE, SOLPEY es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l'Usuari, procedint a donar-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d'aquest.

7. Seguretat

SOLPEY manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del WEBSITE.

No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l'Usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, sense que SOLPEY pugui garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan dels serveis oferts en el WEBSITE o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a la disposició de tercers a través d'aquests serveis.

8. Informació sobre cookies i tècniques de “*spamming”

L'Usuari queda informat de la presència de *cookies en el WEBSITE a fi de facilitar l'ús i navegació pel mateix. Les cookies s'associen amb el navegador d'un ordinador determinat. Gràcies a elles, resulta possible que SOLPEY reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per SOLPEY, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre i és possible que no pugui accedir a alguns dels serveis de WEBSITE.

SOLPEY no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l'Usuari transmeti mitjançant l'ús dels formularis electrònics de SOLPEY habilitats en aquest WEBSITE, missatges de correu electrònic o continguts facilitats a través dels serveis del WEBSITE.

9. Modificació de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

SOLPEY es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris del WEBSITE. En tot cas, informarà prèviament als Usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l'Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal del WEBSITE cada vegada que vagi a accedir al mateix.

En el cas que desitgi formular qualsevol suggeriment o comentari en relació amb la nostra Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal pot dirigir-se a SOLPEY, Carrer d'Enric Granados, 38, 08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona o bé a la següent adreça de correu electrònic: solpey@solpey.cat.

Enric Granados, 38 • 08295 Sant Vicenç de Castellet • Barcelona • EU • Tel. 00 34 93 833 05 04 • Fax. 00 34 93 833 16 03 • solpey@solpey.cat

• POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I ÚS DE COOKIES.